Kur an n Ele tirisi Prof Dr lhan Arsel bu kitab ndaKur an bilimsellik a s ndan ele almaktad r Semavi Dinlerin Kutsal Bilinen Kitaplar alt ba l yla yay mlanan dizininbu ilk kitab nda ele al nan baz konular unlard r Kur an

 • Title: Kur'an'ın Eleştirisi 2
 • Author: İlhan Arsel
 • ISBN: 9789753432726
 • Page: 223
 • Format: Paperback
 • Prof Dr lhan Arsel bu kitab ndaKur an bilimsellik a s ndan ele almaktad r Semavi Dinlerin Kutsal Bilinen Kitaplar alt ba l yla yay mlanan dizininbu ilk kitab nda ele al nan baz konular unlard r Kur an Hakk nda Baz D ncelerKur an n Ele tirilemez Olu unun Sak ncalar Kur an Bilim Kayna ym Gibi G sterme abalar Kur an n Bat l nan lara ve HurafelereYerProf Dr lhan Arsel bu kitab ndaKur an bilimsellik a s ndan ele almaktad r Semavi Dinlerin Kutsal Bilinen Kitaplar alt ba l yla yay mlanan dizininbu ilk kitab nda ele al nan baz konular unlard r Kur an Hakk nda Baz D ncelerKur an n Ele tirilemez Olu unun Sak ncalar Kur an Bilim Kayna ym Gibi G sterme abalar Kur an n Bat l nan lara ve HurafelereYer Vermedi i ddias n n Ele tirisiKan Ak tma Yoluyla badetin Kur an daki Yeri Takiye Uygulamas n n Kayna Olarak DinKur an daki eli kiler ve NedenleriBaz Ayetlerin Muhkem Baz Ayetlerin M te abih Oldu u ve eli kili G r n m n Bundan Do du u ddialar n n Ge ersizli iKur an daki eli kilerin Ger ek Nedenleri Hakk ndaKur an daki eli kilerin Olu turdu u Sak ncal Durumlardan Baz rnekler

  • [PDF] Download ☆ Kur'an'ın Eleştirisi 2 | by ↠ İlhan Arsel
   223 İlhan Arsel
  • thumbnail Title: [PDF] Download ☆ Kur'an'ın Eleştirisi 2 | by ↠ İlhan Arsel
   Posted by:İlhan Arsel
   Published :2019-02-01T23:37:50+00:00

  About “İlhan Arsel

  1. İlhan Arsel says:

   lhan Arsel, T rk akademisyen, yazar ve senat r.Ankara niversitesi Hukuk Fak ltesi ni bitirdi 1942 y l nda ayn fak ltede do ent ve profes r oldu Cenevre niversitesi Hukuk Fak ltesi nde doktoras n yapt ktan sonra, otuz y ldan fazla bir s re boyunca niversite retim yeli inde bulundu Ankara niversitesi Hukuk Fak ltesi nde Anayasa Hukuku dersleri verdi 27 May s Darbesi nin ard ndan yeni bir anayasa tasar s haz rlamakla g revli on ki ilik stanbul Komisyonu na, ve daha sonra Kurucu Meclis ntasar s n olu turan be ki ilik komisyona ye e ildi 1966 y l nda Cumhurba kan Cevdet Sunay taraf ndan Cumhuriyet Senatosu na Kontenjan Senat r olarak atand Daha sonra tekrar niversiteye d nd 1971 y l nda merkezi New York ta bulunan Inter University Associate kurulu una dan man ve ara t rmac olarak al nd ve bu kurulu un kronolojik yorum esas na g re yay nlad Constitutions of the Countries of the World D nya lkeleri Anayasalar adl 14 ciltlik yap t n T rkiye ve Bel ika b l mlerini 1971 y l itibariyle haz rlad 1975 y l nda ders vermekte bulundu u Ankara Polis Enstit s nden istifa etti 1977 y l nda Ankara niversitesi Hukuk Fak ltesi nden de istifa etti Bu tarihten itibaren ara t rma ve retim faaliyetlerine devam etti zellikle bu y llardan itibaren l m ne dek slam a ve slam peygamberine y nelik ele tirel yakla m n sergiledi i kitaplar birtak m kesimlerin iddetli tepkisine neden oldu Can g venli i a s ndan ABD ye yerle ti lhan Arsel, 7 ubat 2010 pazar g n , Florida da ABD ya am n yitirdi.Eserleri eriat yla M cadelenin El Kitab 2008,Kaynak Yay nlar eriat n Getirdi i Ho g r s zl k 2008,Kaynak Yay nlar Kuran daki Tanr Muhammedin Tanr anlay 2007,Kaynak Yay nlar eriat ve E itsizlik 2006,Kaynak Yay nlar Cahilliye 2005,Kaynak Yay nlar eriat nsan ve Ak l 2005,Kaynak Yay nlar Diyanet e Cevap 1996,Kaynak Yay nlar Turan Dursun a Mektuplar 1996,Kaynak Yay nlar M sl manl k S nav 2002,Kaynak Yay nlar slam a G re Di er Dinler 2002,Kaynak Yay nlar Muhammed e G re Muhammed 2000,Kaynak Yay nlar Kur an n Ele tirisi 1 2 3 1999,Kaynak Yay nlar Kur an daki Kitapl lar 1999,Kaynak Yay nlar Tevrat ve Incil in Ele tirisi 1999,Kaynak Yay nlar eriat ve K lelik 1999,Kaynak Yay nlar eriat tan K ssalar I 1996,Kaynak Yay nlar eriat tan K ssalar II 1997,Kaynak Yay nlar Ayd n ve Ayd n 1997,Kaynak Yay nlar Toplumsal Geriliklerimizin Sorumlular Din Adamlar 1996,Kaynak Yay nlar eriat ve Kad n 1987, Kaynak Yay nlar stanbul, 1 bask Arap Milliyet ili i ve T rkler 1973 1 Bas m, Ankara niversitesi Hukuk Fak ltesi Biz Profes rler 1997,Kaynak Yay nlar eriat Devletinden Laik Cumhuriyet e 1975 ,1.Bas m Ankara niversitesi Hukuk Fak ltesi Teokratik Devlet Anlay ndan Demokratik Devlet Anlay na 1975, A lahiyat Fak ltesi Yay nlar  2 thoughts on “Kur'an'ın Eleştirisi 2

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *